Over onze club

                                                                                                  1 december 2023
BVBZ

Biljartvereniging Benthuizen-Zoetermeer (BVBZ) is op 11 augustus 2016 opgericht en statutair gevestigd te Zoetermeer. De Zoetermeerse Biljartvereniging De Sprinter en de Benthuizense Biljartvereniging De Tas zijn in BVBZ opgegaan. De vereniging kent nu plm. 60 leden, Zij staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 66631629.

BVBZ heeft een eigen clubhuis, Biljarthuys De Dam, gevestigd De Dam 3, 2731 CE, te Benthuizen. Het Biljarthuys De Dam is voor leden de gehele week toegankelijk van 09.00 uur tot 01.00 uur. In het Biljarthuys De Dam staan vier Wilhelmina Super de Luxe biljarts.

 

Lid worden en opzeggen

Op de website is een inschrijfformulier te vinden, hier: https://bv-benthuizen-zoetermeer.nl/contact/inschrijfformulier/. Aan de toelating als lid gaat in de regel een kennismakingsgesprek van een bestuurslid met het kandidaat-lid vooraf.

Wie zijn lidmaatschap wenst te beëindigen, stuurt een mail naar bvbenthuizenzoetermeer@gmail.com. De opzegtermijn is een maand en de opzegging gaat dus in met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na die waarin men heeft opgezegd.

 

Contributie BVBZ en KNBB

De leden betalen vanaf 2024 per maand € 12,- verenigingscontributie. Het liefste willen wij dat iedereen de contributie direct na ontvangst van de factuur in januari vooruitbetaalt voor het gehele jaar. Indien men in de loop van het jaar opzegt, ontvangt men het teveel betaalde terug.

Daarnaast zijn alle leden lid van de KNBB; daarvoor is men èèn keer per jaar na ontvangst van een factuur bondscontributie verschuldigd. U ontvangt hiervoor een betaalverzoek van BVBZ. De prijzen die KNBB rekent vind je hier: https://www.carambole.nl/organisatie/lid-wordencontributie-1

BVBZ is met verenigingsnummer 11187 aangesloten bij de KNBB en het District MiddenHolland (http://www.knbbmiddenholland.nl)

Voor een digitale sleutel of “tag” voor toegang tot ons Biljarthuys betaal je een borgsom van € 12,50, die wordt terugbetaald bij inlevering.

 

Verplichtingen leden

De leden worden enkele malen per jaar beurtelings ingeroosterd voor een bardienst, of als teller/schrijver. Tijdens deze bardienst zorgen zij actief voor het verstrekken van consumpties, noteren zij deze op barbonnen, rekenen zij consumpties af met het pinapparaat, vullen zij de koelkasten aan en zorgen zij voor het afwassen van gebruikt glas- en aardewerk. Bij met name externe wedstrijden worden tellers en/of schrijvers ingezet.

Van leden wordt verwacht dat zij zich houden aan de regels in het Huishoudelijk Reglement, zorgvuldig omgaan met de eigendommen van BVBZ en na het spelen het biljart en de ballen reinigen.

 

Communicatie

BVBZ heeft een website waarop alle relevante informatie voor (toekomstige en huidige) leden is te vinden: www.bv-benthuizen-zoetermeer.nl. Hierop kunnen alle leden kunnen zelf berichten met foto’s te plaatsen en/of reacties op berichten plaatsen.

Per mail is BVBZ te bereiken onder: bvbenthuizenzoetermeer@gmail.com.

Van tijd tot tijd verschijnt per mail een nieuwsbrief met voor de leden van belang zijnde informatie onder de naam Biljarthuys Post. De informatie wordt daarna ook op de website geplaatst. Het is voor leden van belang deze informatie te lezen, zodat zij op de hoogte zijn van wat er leeft binnen de vereniging.

De ALV wordt jaarlijks voor 1 mei gehouden. In de ALV nemen alle leden gezamenlijk besluiten over de regels, zoals de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, die binnen BVBZ gelden. Het bestuur legt in de ALV verantwoording af over het gevoerde beheer en bestuur en legt daarbij een jaarverslag en de financiële jaarstukken over het afgelopen jaar ter goedkeuring voor. Ook stelt de ALV de begroting voor het lopende jaar vast.

 

Spelen

Leden kunnen ‘vrij’ spelen’ op biljarts die niet in gebruik zijn voor geplande en op de website vermelde activiteiten. Vrij spelen wil zeggen dat men – buiten een georganiseerd rooster om – een partij speelt tegen iemand naar eigen keuze of zijn biljartvaardigheid oefent. Op de tijden waarop competitiewedstrijden, clubkampioenschappen of roosters worden gespeeld, zijn minder of soms geen biljarts beschikbaar voor vrij spelen.

Wekelijks wordt er volgens een rooster gespeeld. Het rooster driebanden op maandagmiddag, het librerooster op dinsdagmiddag, het libre- en bandstotenrooster op woensdagavond, het librerooster op donderdagavond en het librerooster op vrijdagmiddag. De groepgrootte van een rooster is maximaal 16 deelnemers. In een rooster maken een beginner en een gevorderde evenveel kans om te winnen.

 

 

 

 

Jaarlijks worden clubkampioenschappen libre, bandstoten en driebanden georganiseerd.

 

 

 

Ook wordt er ieder jaar tussen Anti Poedel en BVBZ twee keer gespeeld om een wisselbeker. Er is ook ruimte voor uitwisselingen met andere clubs.

Je kunt met andere leden een team vormen en aan de competitie, of individueel aan de PK’s van het District MiddenHolland van de KNBB deelnemen. De prijzen die KNBB hiervoor rekent vind je hier: https://www.carambole.nl/organisatie/lid-wordencontributie-1

Bij gebleken behoefte worden mogelijkheden geboden om tegen betaling lessen te volgen. De Activiteitencommissie zorgt dan voor een trainer. Er zijn ook leden die bereid zijn anderen de kneepjes van het biljarten bij te brengen.

Leden kunnen maximaal vijf keer per jaar zonder vergoeding met iemand die geen lid is van BVBZ in het Biljarthuys De Dam biljarten. Dezelfde persoon kan maximaal vijf keer met een lid van BVBZ in Biljarthuys De Dam spelen. Bij introductie moeten de leden de datum, hun naam en de naam van de introducé in het introductieboek noteren. Als alle biljarts bezet zijn, kan geen introductie plaatsvinden.

 

Privacyverklaring

Op deze website kunt u de privacyverklaring van BVBZ vinden, hier: https://bv-benthuizen-zoetermeer.nl/contact/privacyverklaring/. In deze verklaring is, mede om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), uiteengezet welke persoonsgegevens BVBZ verwerkt, hoelang wij deze bewaren, wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan bvbenthuizenzoetermeer@gmail.com.

 
Sponsoring

Indien daarvoor belangstelling bestaat, is sponsoring mogelijk. Mogelijkheden zijn sponsoring van teamkleding, sponsoring van activiteiten, plaatsing van een logo op de website of in het Biljarthuys De Dam (op de scoreborden). Belangstellenden kunnen contact opnemen met het bestuur via bvbenthuizenzoetermeer@gmail.com.